CSI Malabar Diocese
CSI Malabar Diocese
CSI Malabar Diocese
Church Details
CSI CHURCH PUTHIYANGADI

Puthiyangadi P.O.  Behind KSEB Substation, Pavangad,                           Calicut - 673 021.

Presbyter :Rev. Sam Prakash
Ph : 8714213071